Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin dotyczy odwiedzania i użytkowania Portalu Bus do Polski należącej do Corbally Conctepts Limited. zarejestrowana w Irlandii, Dublin Corbally Conctepts Limited Co. Dublin, Dalkey A96A8D5 Coliemore Road, Dalkey Co. Dublin Tax Ref. no: 3597488WH Ireland 1. W niniejszej Regulaminie poniższe pojęcia mają następujące definicje: a. "Dane Osobowe" oznaczają wszelkie personale dane udostępnione przez Użytkownika, w tym między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, adres, numer telefonu. b. "Informacje Poufne" oznaczają wszystkie informacje sklasyfikowane w ten sposób przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie czy na piśmie czy w inny sposób, włącznie z wszystkimi informacjami związanymi z działalnością, przedsięwzięciami, produktami i usługami, produkcją, tajemnicami handlowymi, znajomości rzeczy (know-how), personelu, klientów i dostawców Strony, lub z podmiotem powiązanym ze Stroną, włącznie z jakąkolwiek informacją, która w uzasadniony sposób jest uznana za poufną dla odpowiedniej Strony c. "Konto" oznacza zbiór zasobów i uprawnień, które jest utworzone przez Użytkownika z chwilą zarejestrowania w Usłudze i jest przypisane konkretnemu Użytkownikowi; d. "Kwota" oznacza kwotę brutto w walucie PLN; d.1 „PKT. oznacza kwotę w punktów 10,00 pkt. to 1,00zł w przeliczeniu na walutę polską PLN e. "Podróżny" oznacza odbiorcę usług transportowych; f. "Portal" oznacza witrynę internetową Bus do Polski dostępną pod adresem https://bus-do-polski.pl oraz jej podstrony i strony powiązane zlokalizowane na serwerach Bus do Polski; g. "Prawa Autorskie" lub jakiekolwiek odniesienie do własności intelektualnej oznaczają między innymi patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, logotypy, znaki firmowe, nazwy handlowe, nazwy domen internetowych, prawa do projektów, prawa autorskie (włączając prawa do oprogramowania komputerowego), autorskie prawa osobiste, bazy danych, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, wzory użytkowe oraz inne prawa majątku intelektualnego, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane, oraz włącznie z wnioskami o ich zarejestrowanie, oraz wszelkie inne prawa lub formy ochrony, które mają podobny charakter lub równoważny skutek, w każdym miejscu na świecie; h. "Przewoźnik" oznacza dostawcę usług transportowych; i. "Strona" oznacza Bus do Polski i/lub Użytkownika, stosowanie do okoliczności, a „Strony” oznaczają Bus do Polski i Użytkownika; j. "Treści" oznaczają wszelkie przedstawiane lub wyświetlane treści, w tym, między innymi, logo, ikony, znaki handlowe, tekst, tekst graficzny, grafika, fotografie, obrazy, filmy, dźwięki, ilustracje, muzyka, oprogramowanie (z wyłączeniem Portalu), opinie, uwagi, komentarze, szata graficzna, pytania, sugestie, informacje i inne materiały; k. "Treści Bus do Polski" oznaczają Treści posiadane lub wykorzystywane przez Bus do Polski, jej podmioty stowarzyszone lub licencjodawców, udostępniane przy użyciu Portalu lub Usługi, włączając w to jakiekolwiek Treści licencjonowane przez strony trzecie, z wyłączeniem Treści Użytkownika; l. "Treści Użytkownika" oznaczają Treści, jakie Użytkownik zamieszcza, przesyła, publikuje, dostarcza lub transmituje w celu udostepnienia w Portalu lub za pośrednictwem Usługi; m. "Treści Wspólne" oznaczają, łącznie, Treści Bus do Polski oraz Treści Użytkownika; n. "Umowa" oznacza Klauzule 1-49; o. "Użytkownik" oznacza Podróżnego oraz Przewoźnika, którzy korzystają z Usługi; p. "Usługa" oznacza świadczenie za pośrednictwem Portalu informacji oraz środków pozwalających na korzystanie przez Podróżnych z usług transportowych dostarczanych przez Przewoźników, w tym między innymi wyszukiwanie usług transportowych, zakup i sprzedaż biletów od przewoźników.
§2 ŚWIADCZENIE USŁUG
1. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. 2. W celu korzystania z Usługi przez Przewoźnika, należy najpierw się zarejestrować na Portalu. 3. W celu korzystania z Usługi przez Pasażera nie wymaga rejestracji - wystarczy podać telefon kontaktowy. 4. Bus do Polski nie świadczy usług transportowych ani nie jest pośrednikiem w sprzedaży biletów przewoźników. Bus do Polski za darmo udostępnia narzędzie do oferowania usług przewozu osób, Bus do Polski świadczy usługę przekazania informacji zapytania przejazd od pasażera dla przewoźnika. 4a. Bus do Polski pozawala przewoźnikowi na pobranie zaliczki od pasażera - kwota jest automatycznie przekazywana w całości przewoźnikowi, z wyłączeniem prowizji dla usługodawcy, oraz firm pozwalających na bezobsługową obsługę narzędzia na pobranie i przekazanie zaliczki. 5. Świadczenie usług transportowych przewoźników odbywa się z zastrzeżeniem zawarcia umowy bezpośrednio pomiędzy Przewoźnikiem a Podróżnym, a Bus do Polski nie uczestniczy w zawieraniu umowy i nie jest stroną takiej umowy przewozu osoby/osób. 5.a Umowa pomiędzy przewoźnikiem i pasażerem jest zawierana ustnie podczas rozmowy telefonicznej bez uczestnictwa Bus-do-polski. 5.b Umowa pomiędzy przewoźnikiem i pasażerem jest zawierana peer to peer w aplikacji bez uczestnictwa Bus-do-polski. 5.c Umowa Przewoźnika z pasażerem jest zawierana bezpośrednio. Bus-do-polski nie jest stroną tej umowy i przewoźnik nie będzie domagał się ani rościł zwrotów opłat i/lub jakichkolwiek strat wynikłych z tejże umowy od Bus-do-polski. Nie stawienie się pasażera na przejazd umówiony z przewoźnikiem w żaden sposób nie zobowiązuje bus-do-polski do jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej za niedotrzymanie umowy ze strony pasażera jak i przewoźnika. 6. Użytkownik oświadcza, że ma skończone 18 lat lub jego wiek nie ogranicza korzystanie z Usługi ze względu na jurysdykcję, pod którą się znajduje. 7. Użytkownik zobowiązuje się do a. korzystania z Usługi jedynie na swój własny użytek; b. nieprzekazania, nieupoważnienia, nieprzepisania ani w inny sposób nie przeniesienia praw własności do swojego konta stronom trzecim oraz zachowania poufności danych dostępowych do swojego konta; c. niekorzystania z innego konta bez upoważnienia Bus do Polski; d. niekorzystania z Usługi w celach niezgodnych z prawem oraz do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów prawa; e. niekorzystania z Usługi w celu nieuczciwym, dokuczliwym czy jakimkolwiek, który spowodowałoby niedogodności lub trudności; f. niezakłócania prawidłowego działania Usługi, w tym generowania ruchu oraz transferu w celu innym niż korzystania z Usługi; g. niekopiowania i nierozpowszechniania jakichkolwiek treści zawartych na Portalu; h. dostarczenia Bus do Polski dowodu stwierdzającego tożsamość w uzasadnionych przypadkach w związku z Klauzulą 6. i. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Klauzuli 7, Bus do Polski zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§3 PŁATNOŚCI I REZERWACJE
10. Korzystanie z Usługi dla pasażera/podróżnego jest bezpłatne. Bus do Polski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty w przyszłości za korzystanie z Usług z zachowaniem postanowień Klauzuli 46. 11. Aktualne stawki za usługi transportowe nie znajdują się w Portalu, a Podróżny zobowiązuje się do uzyskania informacji na temat aktualnej stawki podczas rozmowy z przewoźnikiem. 12. Z chwilą złożenia zapytania o przejazd nie jest pobierana żadna kwota z konta bankowego przewoźnika i podróżnego. 13. Przewoźnik doładowuje swoje konto na zasadzie PrePaid tzw. punktami używanymi do pokazywania numeru telefonu do Pasażera i/lub tzw. ZABIERANIA to znaczy blokowania innym przewoźnikom możliwości kontaktu tj. numeru telefonu pasażera pytającego o przejazd którego wybrał spośród zapytań. 13a. Księgowania wpłat odbywają się automatycznie od poniedziałku do niedzieli 24h. Wpłata pojawi się na koncie przewoźnika po maksymalnie 10-15 minutach. Maksymalny czas realizacji zakupu punktów to 48 godzin. Operatorem realizującym usługę jest: Corbally Concepts Limited z Iralndii 14. Autoryzację kart płatniczych dokonuje podmiot zewnętrzny, a dokonanie płatności wiąże się z zaakceptowaniem regulaminu dostępnego pod adresem https://bus-do-polski.pl/law-info 15. Podróżny aktualnie nie może zmienić daty zapytania o przejazd podróży na Bus do Polski. Może natomiast wysłać kolejne zapytanie z inną datą. 16. Podróżny nie może zwrócić kupionego biletu od Przewoźnika za pośrednictwem BusDoPolski, ponieważ umówienie się na przejazd i zapłata, zakupu biletu odbywa się poza i bez pośrednictwa platformy BusDoPolski. 17. Potwierdzenie pokazania i tzw. ZABRANIA numeru telefonu pasażera na własny użytek i zablokowanie go innym przewoźnikom §3 pkt. 13 informacja ta zostanie przekazana innym przewoźnikom w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Portalu i/lub poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail, sms i aplikację mobilną. Potwierdzenie to zawierać będzie nazwę przewoźnika który zarezerwował ZABRAŁ numer pasażera na własny użytek i tylko dla siebie. 18. Przyjęcie lub odrzucenie zapytania i/lub rezerwacji przejazdu przez Podróżnego leży w gestii Przewoźnika, bez jakiejkolwiek ingerencji Bus do Polski. 19. Dane osobowe, telefon, imię i nazwisko Użytkownika w stopniu koniecznym do świadczenia usługi transportowej przekazywane są Przewoźnikowi. 20. Poprzez świadczenie Usług Bus do Polski nie ma obowiązku a przede wszystkim możliwości przekazywania Podróżnemu kontaktu z Przewoźnikiem w związku z dokonaną rezerwacją, ponieważ rezerwacja przejazdu Pasażer-Przewoźnik odbywa się bezpośrednio, poza platformą BusDoPolski.
§3.1 PŁATNOŚCI TABELA OPŁAT DLA PRZEWOŹNIKA - ZA KOMUNIKACJĘ Z PASAŻEREM.
1. Kliknięcie buttonu ZADZWOŃ 40pkt. / 4zł - automatycznie wysłania potwierdzenia do pasażera 0pkt. / 0zł - kliknięcie potwierdzam przez pasażera 60pkt. / 6zł 2. Kliknięcie buttonu ZABIERAM 30pkt. / 3zł 3. Wysłanie prośby o wpłatę zaliczki button 10pkt. / 1zł 4. Wpłacenie zaliczki, pobierane jest 10% od kwoty wpłaconej zaliczki 4.a Nie kliknięcie ZABIERAM i automatyczne przesłanie zaliczki 10% kwoty zaliczki i zatwierdzenie zabrania 30pkt. / 3zł 5. Wysłanie prośby potwierdzenie zawarcia umowy 10pkt. / 1zł 6. Potwierdzenie umowy 5% kwoty umowy. 6.a Nie kliknięcie ZABIERAM i potwierdzenie umowy przez pasażera 5% kwoty umowy i zatwierdzenie zabrania 30pkt. / 3zł 7. UWAGA! Notoryczne nie kliknie buttona ZABIERAM, pomimo umawiania się z pasażerami i zabierania pasażerów, to łamanie regulaminu i nieszanowanie pracy innych przewoźników narażające ich na koszty dzwonienia do pasażerów którzy umówili się już wcześniej. Będzie to powodowało, że automatycznie zmienimy przewoźnikowi stawkę kliknięcia w button ZADZWOŃ - nawet do 600% oraz kwoty prowizji z zaliczek i wysłania umów do 500%
§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
21. Wszelkie Treści zawarte w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny. Bus do Polski dołoży wszelkich starań, aby Treści Bus do Polski były poprawne, dokładne i aktualne, ale nie może zagwarantować, że Treści Bus do Polski będą wolne od błędów, wad, złośliwego oprogramowania oraz wirusów, oraz, że informacje te będą poprawne, dokładne i aktualne. 22. Bus do Polski nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku użytkowania bądź niemożności użytkowania Usługi, w tym szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie oraz wirusy i jakiekolwiek nieprawidłowości związane z Treściami Bus do Polski, o których mowa w Klauzuli 21. 23. W szczególności Bus do Polski nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z dostępem do Usługi, w tym z transmisją danych pomiędzy Użytkownikiem a Usługą, włączając wszelkie niepowodzenia, opóźnienia lub przechwycenia bądź zmanipulowania danych przez strony trzecie lub złośliwe oprogramowanie i wirusy. 24. Nie ograniczając Klauzul 21-23 i o tyle o ile jest to możliwe zgodne z prawem polskim, łączna odpowiedzialność Bus do Polski nie będzie przekraczać w żadnym przypadku kwoty 100 zł (sto złotych). 25. Całkowitą odpowiedzialność za usługi transportowe ponosi Przewoźnik. Bus do Polski w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności związanej z i/lub wynikającej z usług transportowych świadczonych przez Przewoźnika, ani też nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek czyny, działania, zachowanie, postępowanie i/lub zaniedbanie leżące po stronie Przewoźnika. Z tego względu wszelkie skargi dotyczące usług transportowych świadczonych przez Przewoźnika należy kierować bezpośrednio do Przewoźnika. 25.a Każdy przewoźnik zamieszczający oferty na przejazd i przyjmujący zapytania od pasażerów oświadcza że posiada licencję na przewóz osób. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60, 125, 690, 730 i 1123) ze zmianami z dnia 16. maja 2019r Dz. U. 2019 poz. 1180 Obowiązującą od 1.03.2020r 25.b BusDoPolski nie jest pośrednikiem przewozów. W brzmieniu ustawy Pkt. 1 Art. 4. c „24) pośrednictwo przy przewozie osób. BusDoPolski nie przekazuje zleceń przewozu, przekazuje natomiast zapytanie i numer telefonu pasażera, zawieranie umowy i zlecenie odbywa się na poziome bezpośrednim Pasażer-Przewoźnik telefonicznie bez udziału BusDoPolski. 25.c BusDoPolski nie zawiera umowy w imieniu klienta lub przedsiębiorcy - zawieranie umów jest zawierane poza portalem BusDoPolski za pomocą ogólnodostępnych kanałów łączności niezwiązanych z BusDoPolski tel, e-mail, aplikacje bezpośrednio pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem. 25.d BusDoPolski nie pobiera opłaty i nie pośredniczy przy pobieraniu za przejazd pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem. 25.e BusDoPolski pobiera od przewoźnika opłatę na zasadzie Pre-Paid do pokazywania/prezentowania swoich usług w wyszukiwarce przewozów w formie ofert, za pozycjonowanie swoich ofert oraz czas w jakim chcą takie zapytania otrzymywać.
§5 ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
26. Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy Użytkownik zobowiązuje się chronić Corbally Concepts Limited właściciela portalu Bus-do-Polski.pl i zwolnić ją, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców oraz wszystkich jej przedstawicieli, dyrektorów, innych użytkowników, pracowników, pełnomocników oraz pośredników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, koszty, szkody, straty, zobowiązania i wydatki (w tym wszystkie koszty i honoraria dla prawników) powstałe w wyniku lub będące w związku z: a. naruszeniem lub niedotrzymaniem przez Użytkownika jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszej Umowie lub jakichkolwiek praw lub regulacji prawnych, bez względu na to, czy zostały one wymienione w niniejszej Umowie; b. naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek praw stron trzecich, w tym Przewoźników; c. użytkowaniem lub nadużyciem przez Użytkownika korzystania z Usługi.
§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI
27. Administratorem danych jest Corbally Concepts Limited. 28. Ponieważ Usługa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia, osoby te nie mogą się zarejestrować lub skorzystać z Usługi lub udostępnić Danych osobowych. Corbally Concepts Limited nie gromadzi świadomie Danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. 29. W celu prawidłowego świadczenia Usługi, Użytkownik odwiedzając Portal udostępnia miedzy innymi adres IP, odwiedzane strony oraz ich czas i długość, informacje o przeglądarce internetowej, systemie i rozdzielczości ekranu. W celu udoskonalenia doświadczenia Użytkownika, Użytkownik może udostępnić między innymi położenie geograficzne Użytkownika. Udostępnianie informacji opisanych w niniejszej Klauzuli przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na przetwarzanie tych informacji przez Corbally Concepts Limited / Bus do Polski. 30. Podczas lub po rejestracji Użytkownik udostępnia Dane firmy bez prywatnych danych osobowych. Bus do Polski wykorzysta te dane do poprawnego świadczenia Usługi, do skontaktowania się z Użytkownikiem celem weryfikacji adresu e-mail i hasła, odpowiedzi na zapytania Użytkownika oraz obwieszczenia dotyczące Usługi. Bus do Polski użyje tych informacji do założenia i zarządzania Kontem Użytkownika. 31. Bus do Polski może zaangażować strony trzecie do wspomożenia lub świadczenia Usługi w imieniu Bus do Polski, między innymi przy realizacji płatności lub obsłudze Użytkownika. Strony te będą miały dostęp do Danych osobowych Użytkownika tylko w celu wykonania tych zadań i nie udostępnią i nie użyją tych Danych osobowych w innym celu. 32. Bus do Polski może udostępnić Dane firmy Użytkownika w celu wymaganym przez prawo polskie na podstawie orzeczenia sądowego lub w związku z wytycznymi organu regulującego, pod który podlega Bus do Polski. 33. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do Danych osobowych, które to Użytkownik udostępnił podczas lub po rejestracji. Użytkownik ma prawo do poprawienia lub usunięcia poszczególnych danych poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w stopce w dziale Kontakt. 34. O ile nie zaznaczono inaczej w niniejszym Regulaminie, Bus do Polski będzie przechowywała danych osobowych Użytkownika do momentu usunięcia Konta/lub zgłoszenia chęci usunięcia konta oraz w przypadku nieaktywności Konta przez okres minimum 1 (jednego) roku. 35. O ile prawo lub inne przepisy nie wymagają zachowania Danych osobowych Użytkownika/Przewoźnika po usunięciu Konta, dane te zostaną przez Bus do Polski zanonimizowane. 36. Bus do Polski podejmie wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby Dane osobowe były bezpiecznie przechowywane na serwerach Bus do Polski za pomocą przyjętych standardów. Bus do Polski jednakże nie może gwarantować bezpieczeństwa bazy danych oraz przechwycenia wszelkich informacji, w tym Treści Użytkownika i Danych osobowych, podczas transmisji pomiędzy Bus do Polski a Użytkownikiem. Każda transmisja takich informacji jest dokonana na ryzyko Użytkownika. 37. Do prawidłowego świadczenia Usługi może być konieczne użycie ciasteczka (zang. „cookie”), które jest plikiem tekstowym umieszczony na komputerze lub telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. 38. Użytkownik może zaakceptować albo nie zaakceptować użycia ciasteczka poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.
§7 PRAWA AUTORSKIE
39. Użytkownik zobowiązuje się, że wszelkie Treści Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika do Portalu nie naruszą żadnych patentów, praw autorskich, tajemnic handlowych lub innych praw stron trzecich oraz są informacjami niepoufnymi i niezastrzeżonymi. W przypadku i zakresie, w którym informacje takie zawierają materiały będące własnością stron trzecich, Użytkownik gwarantuje, że jest licencjonowany lub autoryzowany przez odpowiedniego właściciela do użytku takich materiałów oraz może przyznać sublicencję Bus do Polski do takich informacji. 40. Użytkownik nadaje Bus do Polski niewyłączne, wolne od opłat licencyjnych prawo do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania osobom trzecim wszelkich Treści Użytkownika, w dowolnym celu, przy użyciu dowolnego środka przekazu i na całym świecie. 41. Użytkownik nie może używać, kopiować, przerabiać, zmieniać, tworzyć dzieł zależnych, rozpowszechniać, udzielać licencji, sprzedawać, dokonywać przeniesienia, publicznie przedstawiać, publicznie wykonywać, odtwarzać, transmitować, nadawać strumieniowo, emitować lub w inny sposób wykorzystywać Portalu, Usługi lub Treści Wspólnych, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu zawierających wyraźne przyzwolenie. Użytkownik nie może ponownie użyć Treści Wspólnych bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Bus do Polski. Użytkownikowi nie są udzielane żadne licencje ani prawa przez domniemanie lub w inny sposób przewidziany prawami własności intelektualnej posiadanymi lub kontrolowanymi przez Bus do Polski lub jej licencjodawców, poza licencjami i prawami udzielonymi wyraźnie w niniejszej Umowie.
§8 INFORMACJE POUFNE
42. Strony uznają, że jakakolwiek Informacja Poufna uzyskana lub dotycząca drugiej Strony, z wyłączeniem Treści Użytkownika, jest własnością tej Strony. Strony zobowiązują się niniejszym do: a. Strona będzie używała Informacji Poufnej tylko i wyłącznie w Celu niniejszej Umowy; b. Strona nie ujawni Informacji Poufnej stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony; c. Strona podejmie wszelkie uzasadnione środki ostrożności niezbędne do zapewnienia, aby każda Informacja Poufna pozostała poufną i nie została ujawniona w Celu innym niż niniejszy Regulamin; oraz d. Strona w szczególności nie wykorzysta Informacji Poufnej do pozyskania działalności lub klienta od drugiej Strony, lub dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. POD WARUNKIEM, że powyższego postanowienia nie stosuję się do jakichkolwiek informacji, która: e. jest lub zostanie podana do wiadomości publicznej bez naruszenia postanowień Klauzuli f. jest w posiadaniu właściwej Strony bez restrykcji do ujawnienia, która to informacja weszła w posiadanie przed datą otrzymania od drugiej Strony; g. jest otrzymana od strony trzeciej, która legalnie weszła w jej posiadania i nie jest objęta restrykcją jej ujawnienia; h. jest niezależnie pozyskana przez Stronę bez naruszenia Informacji Poufnych drugiej Strony; oraz/lub i. jest wymagana do ujawnienia na podstawie orzeczenia sądowego, lub przez Bus do Polski w związku z wytycznymi organu regulacyjnego, pod który podlega Bus do Polski. 43. W przypadku naruszenia przez Stronę postanowień Klauzuli 41-42: a. zobowiązana ona będzie do zapłaty kary umownej w Kwocie 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania stosownego wezwania od drugiej Strony. Wezwanie do zapłaty winno zawierać dokładny opis, okoliczności i sposób dokonania naruszenia; b. obowiązek zapłaty kary umownej określonym powyżej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
§9 REKLAMACJE. JAK I GDZIE SKŁADAĆ
44. Użytkownik może kontaktować się z Bus do Polski w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie: a. pisemnej na adres: Corbally Concepts Limited, Colimor House, Colimor Road, Dublin b. za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT po uprzednim kliknięciu w odnośnik KONTAKT w stopce strony Bus do Polski c. na adres e-mail: corbally@protonmail.com 45. do 50 zostały usunięte
§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
50. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest Flotea Sp. z o.o
§11 OGRANICZENIA
51. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Bus do Polski, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Bus do Polski. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Bus do Polski zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody. 52. Użytkownikowi korzystającemu z portalu Bus do Polski zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu Bus do Polski. 53. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
54. Użytkownik może cofnąć akceptację niniejszego Regulaminu poprzez usunięcie Konta i usunięcie takiego konta jest równoznaczne z usunięcie akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. 55. Bus do Polski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie i poinformowania Użytkownika o takich zmianach w terminie 30 (trzydziestu) dni przed wejściem w życie takich zmian. W przypadku niewyrażenia zgody Użytkownika na takie zmiany, Użytkownik może usunąć akceptację niniejszego Regulaminu zgodnie z postanowieniem Klauzuli 44. 56. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy przez którąkolwiek Stronę: Bus do Polski niezwłocznie usunie Dane osobowe Użytkownika w zakresie w którym nie przeszkadza to w aktualnych i przyszłych usługach transportowych wykupionych przez Użytkownika oraz w zakresie zgodnym z prawem polskim; oraz inne postanowienia zawarte w Klauzulach 1-44 lub innym miejscu, mających charakter utrzymania się lub wejścia w życie z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania, pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy i będą obowiązywać w pełnym ich zakresie. 57. Polski tekst niniejszego Regulaminu stanowi jedyny oryginalny tekst. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polskim tekstem a tłumaczeniem na inny język, wiążącym będzie tekst w języku polskim. 58. Niniejszy Regulamin a. zawiera całość ustaleń i porozumień pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy; b. jest regulowany i interpretowany zgodnie z prawem polskim, a Strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. 59. Regulamin Przewoźnika a. Akceptując regulamin Bus do Polski, pasażer oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem przewoźnika oferującego przejazd.